2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“

„Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimo tąsa Alantos technologijos ir verslo mokykloje“ projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-05-0002

Mokykla yra viena iš 41 Lietuvoje veikiančių SPMC ir viena iš 5 žemės ūkio SPMC.  Mokykla orientuota į Lietuvos ūkio poreikius, ypatingas dėmesys teikiamas ekologinio požiūrio formavimui žemdirbiškose profesijose.

Projekto tikslinių grupių – Alantos TVM pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokinių, kursų dalyvių, Utenos kolegijos žemės ūkio technologijų studijų programos studentų, Alantos TVM profesijos mokytojų ir dėstytojų – poreikiai siejami su siekiu gerinti SPMC teikiamo profesinio mokymo kokybę bei didinti prieinamumą, modernizuojant bendrabučio patalpas, atnaujinant ir papildant praktinio mokymo įrangą bei atnaujinant praktiniam mokymui naudojamų pastatų infrastruktūrą.

Projekto tikslas – tobulinti žemdirbiškų profesijų praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, didinti sektoriniame praktinio mokymo centro panaudojimą išplečiant prieinamumą suinteresuotoms grupėms.

Projekto tikslas tiesiogiai siejasi su mokymosi sąlygų gerinimas jaunimui ir suaugusiems sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Tikslui pasiekti Mokykla numato įvykdyti uždavinį: išplėsti ir modernizuoti sektorinio praktinio mokymo centro bazės infrastruktūrą.

Projekto rezultatai bus reikšmingi ir Projekto tikslinėms grupėms, ir ūkio sritims, kurioms reikalingi Mokykloje rengiami specialistai.

Europos socialinis fondas, Europos regionininis plėtros fondasSanglaudos fondas.


Category: Projektai