AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje kokybės valdymas yra pagrindinis mokyklos veiklos tobulinimo principas. Mokykla, gerindama mokymo/si, per-kvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo/tobulinimo paslaugų teikimą, atsižvelgia į suinteresuotųjų šalių,  teisinius ir kitus reikalavimus. Kuriama patraukti ir skatinanti mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinka.

Vadovybė įsipareigoja:

  • Gerinti mokymosi/si paslaugas; rengti kvalifikuotus darbininkus; ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus; puoselėti tinkamą darbo ir mokymosi aplinką.
  • Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, pripažinti jų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, skatinti juos siekti geresnių rezultatų.
  • Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves.
  • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.

Kokybės politika reguliariai peržiūrima, analizuojama bei atnaujinama. Su kokybės politika supažindinami  visi darbuotojai ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.