SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS rugpjūčio 16-18 dienomis, 214 kabinete (2a.)

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta centralizuotai internetu. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis teikia, konsultuojami ir informuojami apie priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje.  Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija apie profesinio mokymo programas, į kurias vykdomas priėmimas.

APIE PRIĖMIMĄ

PRIĖMIMAS VYKDOMAS Į ŠIAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Priėmimo klausimais mokykloje konsultuojame 205 ir 215 kabinete., darbo dienomis, nuo 9.00 val., iki 16 val. (penktadienį iki 15.30 val.), taip pat tel.: (8383)58500, 58337, el. p. info@aukstaitijosprc.lt, mokymas@aukstaitijosprc.lt, ugdymas@aukstaitijosprc.lt

Daugiau apie mus : www.facebook.com/aukstaitijosprc/ 

Aukštaitijos PRC sudaro prieigą prie kompiuterio prašymui pateikti stojantiesiems, neturintiems galimybės pateikti prašymo internetu, teikia informaciją apie jų teikiamas profesinio mokymo programas.

Asmenys  mokytis į profesinio mokymo programas priimami pagal jose nustatytus reikalavimus išsilavinimui. Asmenys, kurie nėra įgiję kvalifikacijos, priimami į pirminio profesinio mokymo programas, o asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją, priimami į tęstinio profesinio mokymo programas, skirtas kitai kvalifikacijai įgyti.

Pirminio profesinio mokymo programų apimtis matuojama kreditais. Ilgiausios programos trukmė iki 2 metų arba 3 metų, jei asmuo kartu mokosi ir pagal vidurinio ugdymo programą. Mokymas profesinio mokymo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę.

Pirminio profesinio mokymo programos teikiamos asmenims, kurie:

yra įgiję vidurinį išsilavinimą ir siekia įgyti pirmą kvalifikaciją;

yra įgiję pagrindinį išsilavinimą ir siekia įgyti kvalifikaciją ir kartu įgyti vidurinį išsilavinimą;

yra įgiję pagrindinį išsilavinimą ir siekia įgyti pirmą kvalifikaciją;

neįgiję pagrindinio išsilavinimo (ne jaunesni kaip 14 metų, o asmenys iki 16 metų privalo mokytis ir pagal pagrindinio ugdymo programą);

kurie mokėsi ar baigė individualizuotas pagrindinio ugdymo ar specialiojo ugdymo programas.

Formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų apimtis matuojama kreditais. Ilgiausia trukmė iki 11 mėnesių. Įgiję daugiau nei dvi kvalifikacijas asmenys priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

Profesinis mokymas gali būti organizuojamas mokykline forma profesinio mokymo įstaigoje arba pameistrystės forma, kai praktinio mokymo dalis vykdoma įmonėje, organizacijoje ar ūkininko ūkyje, teorinė dalis – profesinio mokymo įstaigoje.

Pagal mainų projektus nemažai mokinių dalyvauja tarptautinėse mobilumo programose, išvyksta dalies programos mokytis į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.

Aukštaitijos PRC ir Anykščių filialas suteikia mokiniams galimybę gyventi renovuotuose, naujai įrengtuose bendrabučiuose.

Mokiniams suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos, o mokiniams, kurie siekia kitos kvalifikacijos, rudens atostogos gali būti nesuteikiamos.

Mokiniai turi geras sąlygas patenkinti savo pomėgius: dalyvauti kūrybinėje, kultūrinėje veikloje, sportuoti ir kt.

Šaltinis : Daugiau apie priėmimą ŠMSM

Teisės aktai, reglamentuojantys priėmimą į profesinį mokymą:


Category: Anykščių filialas , Skelbimai , Tavo karjera